Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

Strona główna/Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

8.2.8.3.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych
Poddziałanie: 8.1 – Wsparcie na rzecz kosztów zakładania i utrzymania w zakresie zalesiania i tworzenia terenów zalesionych

Opis rodzaju operacji

Pomoc na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych jest udzielana do gruntów, dla których opracowany jest plan zalesienia przez Nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zgodnie z art. 35 ustawy o lasach oraz w oparciu o przepisy ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym.
Plan zalesienia oraz przepisy krajowe określają wymogi zalesienia, w tym w szczególności: skład gatunkowy zalesień oraz metodę sadzenia, jak również pochodzenie materiału sadzeniowego, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru. Wymogi zalesienia określone w tym planie wraz z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach działania zalesieniowego realizować będą minimalne wymagania w zakresie ochrony środowiska, o których mowa w art. 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014, jak również wymogi określone w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2013. Wymogi określone w planie zalesienia dotyczą:

(1) wykonania zalesienia na gruntach rolnych lub innych niż rolne albo ewentualnego dodatkowego sadzenia drzew (dolesienia) na terenach zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (pokrytych samosiewem);
(2) utrzymania, pielęgnowania i ochrony przed zwierzyną nowo założonych upraw leśnych oraz terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia);
(3) ewentualnej ochrony przeciwpożarowej zalesienia.
Ponadto, zalesienia wspierane w ramach poddziałania będą dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych i krajobrazowych, zgodnie z wymogami określonymi w dokumentach dotyczących zagospodarowania przestrzennego gminy, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rodzaj wsparcia

Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtu:
1) jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem (o ile zgodnie z planem zalesienia zalecane jest dodatkowe sadzenie drzew), oraz ewentualną ochronę poprzez ogrodzenie bądź palikowanie tzw. wsparcie na zalesienie;
2) maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów (o ile plan zalesienia nie przewiduje ogrodzenia albo palikowania) nowo założonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia), tzw. premia pielęgnacyjna;
3) maksymalnie przez 12 lat na pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej, tzw. premia zalesieniowa.

Beneficjenci

– Rolnicy – właściciele gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.
– JST będące właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne – w zakresie kosztów założenia.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
– minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wynosi co najmniej 0,1 ha;
– pomocą objęte są grunty:
– stanowiące grunty orne lub sady
– inne niż rolne – wykazane w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, niewykorzystywane do produkcji rolniczej.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

Premiowane będą zalesienia wpływające na osiąganie celów w zakresie zapobiegania erozji oraz wzmacniania ekologicznej stabilności obszarów leśnych.
W celu wypełnienia założeń Priorytetowych Ram Działań dla Sieci Natura 2000 (PAF) ustanowione będą również kryteria selekcji preferujące tworzenie korytarzy ekologicznych w ramach Sieci Natura 2000, o ile tego typu obszary będą przewidziane do zalesienia w Planach Zadań Ochronnych lub Planach Ochrony dla obszarów Natura 2000.
Ponadto, wszystkie zalesienia wpisywać się będą w założenia zawarte w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Zielona infrastruktura — zwiększanie kapitału naturalnego Europy”.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)

Maksymalna powierzchnia gruntu objętego pomocą w PROW 2014-2020 na jednego beneficjenta nie będzie większa niż 20 ha.
Stawki na zalesienie zostały określone ryczałtowo na 1 ha lub na metr bieżący. W przypadku premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej są to stawki jednoroczne.
1. Stawka płatności w zakresie wsparcia na zalesienie odpowiada 60% wyszacowanych kosztów inwestycyjnych i została zróżnicowana w zależności od: (1) grupy sadzonych gatunków, tj. iglaste i liściaste; (2) nachylenia terenu: powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych; (3) charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne); (4) rodzaju materiału sadzeniowego (sadzonki z odkrytym materiałem sadzeniowym, sadzonki mikoryzowane). Poziom częściowej rekompensaty oszacowanych kosztów (60%) ustalono biorąc pod uwagę zakładane cele Programu, ograniczenie budżetowe, a także przewidywany wpływ na atrakcyjność uczestnictwa w programie innych elementów, w tym premii pielęgnacyjnej, zalesieniowej oraz płatności bezpośrednich w ramach I filaru WPR.
W przypadku, jeżeli plan zalesienia przewiduje stosowanie zabiegów ochronnych przed zwierzyną, dodatkowo w ramach wsparcia na zalesienie refundowane będą koszty ogrodzenia lub palikowania.
2. Stawka płatności w zakresie premii pielęgnacyjnej została zróżnicowana w zależności od: (1) nachylenia terenu: powyżej 12 stopni i w warunkach korzystnych; (2) charakterystyki zalesionych gruntów (grunty erozyjne); (3) wykorzystania sukcesji naturalnej. Zastosowano pełną oszacowaną stawkę. W przypadku, jeżeli plan zalesienia przewiduje stosowanie zabiegów ochronnych przed zwierzyną, dodatkowo w ramach premii pielęgnacyjnej refundowane będą koszty stosowania repelentów.
3. Stawka płatności w zakresie premii zalesieniowej została skalkulowana biorąc pod uwagę zalecenia KE co do unikania nadmiernej kompensacji z uwagi na fakt, iż dla gruntów zalesionych będą przysługiwały płatności bezpośrednie przez cały okres zobowiązania, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1307/2013. Zastosowano pełną oszacowaną stawkę.