Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

Strona główna/Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych

10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020.

Kto może starać się o dotację?

O wsparcie może wnioskować firma, która wykonuje działalność gospodarczą przez minimum 2 lata w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności:

01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach

Wnioskodawca powinien udokumentować fakturą VAT lub wydrukiem paragonu fiskalnego wykonanie usług rolniczych na kwotę minimum 20 tyś zł brutto, nie mniej jednak niż 10 tyś złotych brutto w każdym z 12 miesięcznych okresów poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Z pomocy wykluczeni są beneficjenci działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2007-2013.

Na co można przeznaczyć dotację?

Pomoc przyznaje się wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych nie więcej niż 500 000 tyś zł na jednego beneficjenta.Pomoc można przeznaczyć na:

– zakup nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej (z przeznaczeniem na usługi rolnicze), przy czym koszt zakupu ciągnika rolniczego może być kosztem w części nieprzekraczającej 50 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych,
– wdrażanie systemu zarządzania jakością,
– opłaty za patenty i licencje,
– koszty ogólne (kosztorysy, wypisy z rejestru, etc)
– koszt przygotowania biznesplanu do wysokości 10 tyś netto.

Kolejność przysługiwania pomocy

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów wyboru:
– jeżeli w ramach operacji największa część kosztów dotyczy elementów związanych z uruchomieniem nowych usług lub zmiany technologii oferowanych usług, z wykorzystaniem nowych maszyn i urządzeń, które dotychczas nie były stosowane u wnioskodawcy – przyznaje się 2 punkty

– jeżeli operacja realizowana jest poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn i urządzeń, które ograniczają niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań służących oszczędności energii i wody w sposób niskoemisyjny – przyznaje się 2 punkty

– jeżeli miejsce realizacji operacji znajduje się w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym, w których udział użytków rolnych gospodarstw o powierzchni użytków rolnych od 1 do 15 ha stanowi:

a) Powyżej 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 3 pkt
b) Powyżej 50 % i nie więcej niż 75 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 2 pkt
c) Powyżej 25 % i nie więcej niż 50 % powierzchni użytków rolnych gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha w powiecie – przyznaje się 1 punkt

– jeżeli wnioskodawca nie otrzymał z pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw”, „Róznicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007-2013 – przyznaje się 2 punkty.

Nie przyznaje się pomocy jeśli wnioskodawcy przyznano mniej niż 3 punkty.

Zobowiązania wnioskodawcy

– zapewnienie trwałości operacji przez 3 lata
– osiągnięcie wskaźników realizacji celów operacji od dnia złożenia wniosku o płatność końcową
– niefinansowanie operacji z innych środków publicznych
– przechowywanie dokumentacji związanej z pomocą przez okres 5 lat
– złożenie sprawozdań w terminach zgodnych z rozporządzeniem
– osiągnięcia, w wyniku realizacji operacji, co najmniej 30 % przychodów ze sprzedaży usług w stosunku do założeń biznesplanu w trzecim roku wykonania umowy.

 

źródło: MRiRW