Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Strona główna/PROW 2014-2020/Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

8.2.4.3.2 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

Poddziałanie: 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Opis rodzaju operacji

W Polsce dokonano wydzielenia nowych obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. Gospodarstwa rolne położone na tych obszarach prowadzące produkcję zwierzęcą powinny posiadać urządzenia do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych o wielkości pozwalającej na co najmniej 6- miesięczne przechowywanie nawozów naturalnych, dzięki czemu możliwe jest ich racjonalne wykorzystanie w sposób minimalizujący zanieczyszczenia wód gruntowych. Planowane wsparcie inwestycyjne ma na celu ułatwienie gospodarstwom dostosowania się do nowych wymogów.

Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjenci

Rolnicy

Koszty kwalifikowalne

– Koszty budowy (a także przebudowy lub rozbudowy) urządzeń do gromadzenia, przechowywania i aplikacji nawozów naturalnych oraz przechowywania pasz soczystych.
– Koszty ogólne

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze OSN i prowadzącego produkcję zwierzęcą.
Wykluczone ze wsparcia są gospodarstwa, dla których zgodnie z art.18 ustawy o nawozach i nawożeniu wymagane są pozwolenia zintegrowane tj. gospodarstwa prowadzące chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń powyżej 30 kg lub 750 stanowisk dla macior. Zakres inwestycji musi być dostosowany do potrzeb gospodarstwa, w szczególności wymaga się, aby po realizacji inwestycji gospodarstwo wyposażone było w urządzenia do składowania nawozów naturalnych o pojemności (powierzchni) odpowiadającej co najmniej 6 – miesięcznej produkcji nawozów naturalnych w tym gospodarstwie.
Wsparcie na inwestycje o charakterze dostosowawczym może być udzielane jedynie w okresie realizacji programu działań dla danego OSN lub w ciągu 12 miesięcy od daty, gdy dany standard stał się obowiązkowy, a w przypadku młodych rolników także w okresie 24 mies. od daty przejęcia gospodarstwa.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

Ze względu na cel działania, jakim jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z produkcji zwierzęcej, preferowane będą operacje w gospodarstwach utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP).
Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)

– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł.