Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

Strona główna/PROW 2014-2020/Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach NATURA 2000

8.2.4.3.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000

Poddziałanie 4.1 – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Opis rodzaju operacji

Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Stąd w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Rodzaj wsparcia

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Beneficjenci

Rolnicy

Koszty kwalifikowalne

– Zakup sprzętu do produkcji i zbioru roślin na trwałych użytkach zielonych, w tym urządzeń do usuwania drzew i krzewów oraz selektywnego usuwania chwastów i roślin inwazyjnych.
– Wyposażanie pastwisk.
– Budowa budynków inwentarskich i wyposażenia do produkcji zwierzęcej w celu rozwoju chowu zwierząt trawożernych, zapewniających racjonalne wykorzystanie użytków zielonych w gospodarstwie.

Warunki kwalifikowalności

Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000.
W gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha.
W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.

Zasady dotyczące ustalania kryteriów wyboru

Preferowane będą gospodarstwa posiadające dużą powierzchnię trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000.
Preferowane będą operacje obejmujące inwestycje ściśle związane z wymogami, jakie wynikają dla gospodarstwa z planu ochrony obszaru Natura 2000.
Preferowane będą operacje realizowane przez młodych rolników.

Kwoty i stawki wsparcia (mające zastosowanie)

– 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników,
– 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:
– 200 tys. zł – jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich
– 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie