• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - maj 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - marzec 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - luty 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Przywracanie potencjału – lista rankingowa

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała listę rankingową w ramach siódmego naboru w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” PROW 2007-2013. Wnioski złożyło 1535 osób. Na tzw. „zielonej liście” znajduje się w tej chwili 871 osób (stan na 30 stycznia 2015). Aktualizacja ww. informacji dokonywana będzie cyklicznie, nie rzadziej niż raz w tygodniu, do momentu, […]

  Czytaj więcej »
 • Płatności bezpośrednie w latach 2015-2020

  Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 – to tytuł broszury, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którą w dużym nakładzie wydrukuje niebawem Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zostanie ona rozpowszechniona wśród rolników, by mogli się zapoznać z nowymi zasadami przyznawania dopłat od przyszłego roku i dobrze się przygotować do korzystania z nowego systemu udzielania tego wsparcia. Tu znajdziesz broszurę MRiRW – Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach […]

  Czytaj więcej »
 • PROW 2014-2020 – wkrótce pierwsze nabory

  Mam do zakomunikowania dobre wieści. Ruszamy z nowym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 – powiedział Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki podczas przerwy w konferencji naukowej p.t. „Rozwój obszarów wiejskich w Polsce w ramach  PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020” zorganizowanej 22 stycznia br. w Centralnej  Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Marek Sawicki zapewnił też, że Polska ma powody do zadowolenia, ponieważ zakontraktowaliśmy 99,8 procent środków z PROW […]

  Czytaj więcej »
 • Rząd obniża stawki dopłat za materiał siewny

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowalny. Na tą chwilę projekt jest przesłany do konsultacji społecznych. Agencja Rynku Rolnego informuje, że do 10 grudnia 2014 wypłacono dotację do 985 714,38 ha roślin zbożowych i mieszanek, 33962 ha roślin strączkowych oraz 31472 ha ziemniaków. Według […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków dla przedsiębiorców i osób zamierzających otworzyć własną firmę – woj. lubelskie

  Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego ogłosiła uzupełniający nabór wniosków w ramach Projektu „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”. Nabór potrwa w terminie: od dnia 12 stycznia 2015 roku do dnia 20 lutego 2015 roku do godz. 15.00. Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: – funkcjonujące przedsiębiorstwa – nowe firmy/podmioty rozpoczynające własną działalność gospodarczą – organizacje pozarządowe W ramach niniejszego naboru wnioski mogą […]

  Czytaj więcej »
 • Trwają wypłaty dopłat bezpośrednich, ONW i płatności rolnośrodowiskowych

  Do 15 stycznia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła w ramach dopłat bezpośrednich za 2014 r. ok. 3,5 mld zł. Pieniądze te trafiły na konta bankowe blisko 860 tys. rolników. Zgodnie z unijnym prawem, ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2014 rok od 1 grudnia ubr. Wiosną 2014 r. wnioski o takie płatności złożyło 1,353 mln rolników. Agencja ma na realizację tych dopłat bezpośrednich czas do 30 […]

  Czytaj więcej »
 • PROW 2014-2020 – konkurencyjność, rozwój terenów wiejskich i ekologia

  Ministerstwo rolnictwa przygotowało broszurę informującą o wsparciu z PROW 2014-2020. Komisja Europejska 12 grudnia 2014 r. zatwierdziła polską wersję Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Dokument opisujący ten Program liczy ponad 700 stron i zawiera bardzo szczegółowe i rozbudowane informacje na temat każdego z rodzajów dostępnej pomocy. Korzystanie z tak obszernego opracowania, przy analizowaniu możliwości ubiegania się o pomoc w ramach PROW 2014 […]

  Czytaj więcej »
 • Zgłoszenia do integrowanej produkcji roślin

  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że od roku 2015 odchodzi od bezpośredniego prowadzenia certyfikacji oraz wydawania certyfikatów Integrowanej Produkcji roślin dla producentów rolnych. Podstawową formą sprawowania przez PIORiN nadzoru nad systemem Integrowanej Produkcji roślin będzie upoważnianie i kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie certyfikacji IP. Producenci rolni, którzy w roku 2015 będą ubiegać się o certyfikat Integrowanej Produkcji roślin powinni zamiar stosowania IP zgłosić […]

  Czytaj więcej »
 • Małżonkowie będą mogli posiadać dwa numery gospodarstw

  W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. 2014 poz. 1872). Celem ustawy jest dostosowanie przepisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 grudnia 2013 r. (sygn. akt P 40/12). Ustawa wprowadza następujące regulacje: 1) nowe przepisy, zgodnie z którymi w przypadku, gdy małżonek […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego

  Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie będzie można składać w oddziałach terenowych Agencji w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2015 r. Od 15 stycznia 2015 r. można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub […]

  Czytaj więcej »
 • Zusowskie umowy łatwiej traktowane przez KRUS

  Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników przewidują dla rolników i domowników możliwość: objęcia ubezpieczeniem społecznym rolników za okresy przypadające przed dniem 1 stycznia 2015 r., w których rolnik/domownik został wyłączony z tego ubezpieczenia lub nie został objęty tym ubezpieczeniem w związku z podleganiem ubezpieczeniu społecznemu w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się […]

  Czytaj więcej »
 • Wyższe dopłaty bezpośrednie dla rolników objętych w 2014 roku dyscypliną finansową

  W 2013 roku na podstawie przepisów Komisji Europejskiej, rolnicy którzy otrzymali dopłaty bezpośrednie wyższe od 2 tys. euro, zostali objęci tzw. dyscypliną finansową – czyli należne im dopłaty finansowane z budżetu UE zostały obniżone o współczynnik 2,45%. Mechanizm ten dotyczył 365,5 tys. rolników, a kwota, którą Polska zwróciła do budżetu UE wyniosła 153,9 mln zł. Takie działanie UE było podyktowane tym, że zaplanowany budżet […]

  Czytaj więcej »
 • Nabór na inwestycje na statkach rybackich

  Od 13 do 30 stycznia 2015 roku można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie dofinansowania na „Inwestycje na statkach rybackich i selektywność” – środek 1.3 Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Wsparciem są objęte przedsięwzięcia, które mają na celu m.in. zwiększenie bezpieczeństwa na statkach rybackich, a także inwestycje przyczyniające się do selektywnego połowu ryb, czyli zapobiegające odławianiu niewymiarowych osobników. Ogłoszenie […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejna transza wycofania owoców i warzyw z rynku

  20 grudnia 2014 r. opublikowane zostało rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1371/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. L Nr 366 z 20.12.2014, s. 20). Znowelizowane przepisy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014 umożliwią przeprowadzanie w pierwszym półroczu 2015 r. kolejnych operacji wycofania z rynku m.in. jabłek, gruszek, a także pomidorów, […]

  Czytaj więcej »
 • Nowe wymogi odnośnie nabywania środków ochrony roślin

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 z późn. zm.) osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin w rolnictwie lub w leśnictwie powinny mieć ukończone stosowne szkolenie. Od dnia 26 listopada 2015 r. wymóg ten będzie weryfikowany także przy sprzedaży środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych. Ukończenie specjalistycznego szkolenia wymagane […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych