• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Kierujący gospodarstwem będzie mógł aplikować o „Premie dla młodych rolników”?

  Pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponuje się rozwiązania przejściowe dotyczące pierwszego naboru wniosków w 2015 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc należy się osobie, która rozpoczęła […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – wstępne zasady i warunki otrzymania pomocy

  Pojawił się projekt rozporządzenia, który określa warunki i zasady otrzymania premii 60 000 PLN na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc będzie przyznana osobie, która jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekroczyć 10 000 euro. Beneficjentem […]

  Czytaj więcej »
 • „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – kolejność przysługiwania pomocy

  Lista krajowa operacji w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka od 13 sierpnia

  Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy producentom mleka, którzy są obowiązani do wniesienia opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2014/ 2015

  Na podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys. Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854. Opłata za 100 kg przekroczenia […]

  Czytaj więcej »
 • Zwrot podatku akcyzowego – drugi termin naboru

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. […]

  Czytaj więcej »
 • Upływa ostateczny termin składania wniosków o wypłatę pomocy technicznej PROW 2007-2013

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1237, z późn. zm.). uprzejmie informujemy, że 15 sierpnia 2015 r. upływa ostateczny termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy […]

  Czytaj więcej »
 • Wkrótce program dla pokrzywdzonych przez klęski żywiołowe

  Jak poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki jeszcze w tym roku ruszy przyjmowanie wniosków w ramach działania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach PROW 2014-2020. Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób […]

  Czytaj więcej »
 • Komunikat dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

  Przypominamy, że producenci rolni, którzy ponieśli szkody w roku bieżącym w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi powinni zgłosić te szkody jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego, celem podjęcia działań w zakresie oszacowania tych szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. W przypadku suszy komisja szacuje szkody w uprawach […]

  Czytaj więcej »
 • Do 17 sierpnia potrwa jeszcze nabór wniosków na zalesianie

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedmiotowe działanie jest kontynuacją działań zalesieniowych realizowanych w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013. Pomoc w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” udzielana jest […]

  Czytaj więcej »
 • Kolejne nabory z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku

  – W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W ministerstwie rolnictwa i rozwoju wsi prowadzone są obecnie intensywne prace nad przygotowaniem kolejnych rozporządzeń wykonawczych określających szczegółowe zasady i tryb przyznawania pomocy w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014-2020. Moją intencją jest jak najszybsze, wejście w życie projektowanych przepisów – powiedział minister rolnictwa Marek […]

  Czytaj więcej »
 • Premie dla młodych rolników – informacje o naborze

  W 2015 roku wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” można będzie składać od dnia 20 sierpnia 2015 r. do dnia 2 września 2015 r.    Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla […]

  Czytaj więcej »
 • Finansowanie inwestycji w ramach PROW

  Artykuł sponsorowany – Finansowanie Maszyn Rolniczych Pożyczka pod dotację – BZ WBK Leasing Wielu beneficjentów programów w ramach PROW zastanawia się nad formą sfinansowania inwestycji. Wiodąca obecnie na rynku jest oferta BZ WBK Leasing. Została ona stworzona z myślą o finansowaniu pod dotację. Otrzymanie pozytywnej decyzji o finasowaniu tak naprawdę jest początkiem, natomiast kolejnym krokiem będzie wybranie formy finansowania inwestycji. Środki własne w większości przypadków […]

  Czytaj więcej »
 • Jak wyliczyć wielkość ekonomiczną gospodarstwa

  Poglądowo wielkość ekonomiczną gospodarstwa rolnego można obliczyć na podstawie kalkulatora zamieszczonego na stronie internetowej: kalkulator-so.pl . Kalkulator ten może być wyłącznie pomocniczo wykorzystany przez wnioskodawców, którzy wstępnie chcą określić wielkość ekonomiczną gospodarstwa na potrzeby następujących poddziałań PROW 2014-2020: – Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych (typ: Modernizacja gospodarstw rolnych) – Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników (typ: Premie dla młodych rolników), – […]

  Czytaj więcej »
 • Minister Sawicki podpisał rozporządzenie w sprawie wsparcia dla młodych rolników

  Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 podpisane. Po jego ogłoszeniu w „Dzienniku Ustaw” (Dziennik Ustaw z 14 lipca 2015, pozycja 982) prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 będą różnić […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych