• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - maj 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - marzec 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - luty 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Pomoc dla poszkodowanych przez suszę

  Rząd uchwalił pakiet pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Na ten cel przewidziano 488 mln złotych. Rolnicy mogą liczyć na pomoc w kwocie 800 PLN za hektar sadów i krzewów owocowych oraz 400 PLN za hektar pozostałych upraw z zastrzeżeniem, że podana stawka obowiązuje tylko gospodarstwa ubezpieczone od przynajmniej jednego ryzyka pogodowego. Pozostali dostaną pomoc pomniejszoną o połowę. O wsparcie można starać się jeśli posiada się protokoły strat wykazującymi minimum […]

  Czytaj więcej »
 • Przedłużono termin na składanie wniosków o „Premie dla młodych rolników” do 16 września 2015

  Przedłużono termin na składanie wniosków w ramach w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Poinformowała o tym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem swojej strony internetowej. W ciągu pierwszych 3 dni naboru wnioski złożyło 76 osób. W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro. Pozwoli to na skorzystanie z działania […]

  Czytaj więcej »
 • 33 wnioski w pierwszym dniu naboru – rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o premie dla młodych rolników

  20 sierpnia 2015 roku powiatowe biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W pierwszym dniu wnioski złożyły 33 osoby. Premia dla młodych rolników wynosi 100 000 PLN. Wypłacana jest w dwóch ratach 80 % i 20 %. O premie może się […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór na zalesianie

  Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 sierpnia 2015 był ostatnim dniem składania wniosków w ramach „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” PROW 2014-2020. Dotychczas do Agencji wpłynęło około 1000 wniosków. Liczba ta może się zwiększyć ponieważ dokumenty można było przesyłać drogą pocztową. Złożone wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności […]

  Czytaj więcej »
 • Pojawiła się zaktualizowana lista rakingowa „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-2013

  Komunikat Prezesa ARiMR z 19 września 2014 r. dotyczący aktualizacji krajowej listy określającej kolejność przysługiwania pomocy wnioskodawcom, którzy w 2014 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013. Na liście rankingowej zamieszczonej przez Prezesa Agencji w dniu 13 sierpnia 2014 roku, określającej kolejność przysługiwania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich […]

  Czytaj więcej »
 • Kierujący gospodarstwem będzie mógł aplikować o „Premie dla młodych rolników”?

  Pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Proponuje się rozwiązania przejściowe dotyczące pierwszego naboru wniosków w 2015 roku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami pomoc należy się osobie, która rozpoczęła […]

  Czytaj więcej »
 • Restrukturyzacja małych gospodarstw – wstępne zasady i warunki otrzymania pomocy

  Pojawił się projekt rozporządzenia, który określa warunki i zasady otrzymania premii 60 000 PLN na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc będzie przyznana osobie, która jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa nie może przekroczyć 10 000 euro. Beneficjentem […]

  Czytaj więcej »
 • „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – kolejność przysługiwania pomocy

  Lista krajowa operacji w zakresie „mikroinstalacji prosumenckich” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioski o rozłożenie kar za nadprodukcje mleka od 13 sierpnia

  Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy producentom mleka, którzy są obowiązani do wniesienia opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym […]

  Czytaj więcej »
 • Agencja Rynku Rolnego podsumowała rok kwotowy 2014/ 2015

  Na podstawie informacji rocznych, przekazanych przez podmioty skupujące Dyrektorom Oddziałów Terenowych ARR, ilość skupionego mleka wyniosła 10,505 mld kg. Tym samym krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%,a liczba dostawców hurtowych, którzy przekroczyli przysługujące im kwoty indywidualne wynosi niemal 63,5 tys. Kurs przeliczeniowy dla opłaty jest przyjmowany z dnia 31.03.2015 i wynosi 4,0854. Opłata za 100 kg przekroczenia […]

  Czytaj więcej »
 • Zwrot podatku akcyzowego – drugi termin naboru

  Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego […]

  Czytaj więcej »
 • Upływa ostateczny termin składania wniosków o wypłatę pomocy technicznej PROW 2007-2013

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że zgodnie z § 19 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1237, z późn. zm.). uprzejmie informujemy, że 15 sierpnia 2015 r. upływa ostateczny termin na złożenie wniosków o wypłatę pomocy technicznej PROW […]

  Czytaj więcej »
 • Wkrótce program dla pokrzywdzonych przez klęski żywiołowe

  Jak poinformował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki jeszcze w tym roku ruszy przyjmowanie wniosków w ramach działania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach PROW 2014-2020. Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób […]

  Czytaj więcej »
 • Komunikat dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

  Przypominamy, że producenci rolni, którzy ponieśli szkody w roku bieżącym w gospodarstwach rolnych w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi powinni zgłosić te szkody jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego, celem podjęcia działań w zakresie oszacowania tych szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód. W przypadku suszy komisja szacuje szkody w uprawach […]

  Czytaj więcej »
 • Do 17 sierpnia potrwa jeszcze nabór wniosków na zalesianie

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze do 17 sierpnia br. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Przedmiotowe działanie jest kontynuacją działań zalesieniowych realizowanych w ramach PROW 2004–2006 oraz PROW 2007–2013. Pomoc w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów” udzielana jest […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych