• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Zwiększenie środków na wypłatę zaliczek dopłat obszarowych

  Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Minister Finansów, decyzją z dnia 23 listopada 2015 roku zwiększył o kwotę 1 mld 386 mln złotych wydatki na realizację do końca listopada br. zaliczek na dopłaty bezpośrednie dla producentów rolnych w ramach kampanii 2015 roku. Przypominamy, że zaliczki wynoszą odpowiednio: 226,85 zł/ha w przypadku jednolitej płatności obszarowej, 85,86 zł/ha w przypadku […]

  Czytaj więcej »
 • Ponad 1000 wniosków w naborze na „Modernizację gospodarstw rolnych”

  17 listopada 2015 roku zakończył się nabór  wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór trwał od 19 października. Wsparcie można było otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego […]

  Czytaj więcej »
 • Zaliczki w ramach PROW 2014-2020

  12 listopada 2015 roku ukazało się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi na wniosek, jeżeli przewiduje to umowa o przyznaniu pomocy. jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji oraz jest wypłacana beneficjentowi jednorazowo albo w transzach, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy, w wysokościach nie większych niż […]

  Czytaj więcej »
 • Średnia powierzchnia gospodarstwa w 2015 roku

  21 września ukazało się obwieszczenie w sprawie wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku. Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w 2015 roku wynosi 10,49 ha. Poniżej średnia wielkość gospodarstwa w rozbiciu na poszczególne województwa. województwo dolnośląskie 16,21 ha województwo kujawsko – pomorskie 15,40 ha województwo […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych – szczegółowe warunki przyznania pomocy

  10 listopada 2015 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach PROW 2014-2020. Kto może skorzystać z tego poddziałania? Osoba fizyczna, osoba prawna, która prowadzi mikroprzedsiębiorstwo, która wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych. Przedsiębiorstwa mieć we wpisie do ewidencji […]

  Czytaj więcej »
 • Od 2016 roku zmiany w dopłatach do materiału siewnego

  W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat. Stawki dopłat do materiału siewnego będą corocznie określane w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września. Wysokość stawek będzie wyliczana na podstawie […]

  Czytaj więcej »
 • Trwa nabór na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarach A,B,C

  Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z: rozwojem produkcji prosiąt – maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł; rozwojem produkcji mleka krowiego […]

  Czytaj więcej »
 • Podział środków w PROW 2014-2020

  Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Celem zapewnienia odpowiedniej dystrybucji środków PROW 2014-2020, pomiędzy poszczególne regiony kraju w przypadku wybranych zadań, w rozporządzeniu określono limity na poszczególne województwa. Całe rozporządzenie można pobrać tutaj.

  Czytaj więcej »
 • Przypominamy młodym rolnikom z PROW 2007-2013

  W ubiegłorocznym naborze w ramach programu „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 złożono ponad 23 tysiące wniosków. Pierwsza lista określona kolejność przysługiwania pomocy została opublikowana w sierpniu 2014 roku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji wnioskodawca mógł przejąć grunty wskazane we wniosku o przyznanie pomocy, ubezpieczyć się jako rolnik i aplikować o premię. Minął już ponad rok od tego faktu. Przypominamy […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR ogłasza kolejny nabór – „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin naboru na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku. O pomoc może ubiegać się podmiot, który: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej; prowadzi […]

  Czytaj więcej »
 • Pomoc dla producentów trzody chlewnej w województwie podlaskim

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 23.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r. producenci rolni utrzymujący powyżej 50 sztuk świń w gospodarstwach położonych na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: 1) sejneńskim […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych

  Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin ten oraz zasady udzielania wsparcia ogłosił 17 września Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR publikuje listę rankingową w ramach naboru na zalesienie

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym czasie złożono w skali kraju 1074 takich wniosków. ARiMR po przeprowadzeniu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja […]

  Czytaj więcej »
 • Zaliczki na poczet płatności obszarowych od 16 października

  W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one wypłacane od 16 października do 30 listopada 2015 r. a otrzymają je rolnicy którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych – pierwsze informacje o warunkach uzyskania wsparcia

  Pojawił się projekt rozporządzenia regulującego zasady i warunki otrzymania wsparcia w ramach „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt jest w fazie konsultacji. Kto może uzyskać wsparcie? Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, prawnej działającej jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, która działa na rynku co najmniej 2 lata obrotowe i wykonuje działalność gospodarczą związaną z usługami […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych