• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Nabór na "Premie dla młodych rolników" - maj 2018
 • Nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - marzec 2018
 • Nabór na "Modernizację gospodarstwa rolnych" - luty 2018
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • ARiMR ogłasza kolejny nabór – „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił termin naboru na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” w ramach PROW 2014-2020. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 roku. O pomoc może ubiegać się podmiot, który: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej; prowadzi […]

  Czytaj więcej »
 • Pomoc dla producentów trzody chlewnej w województwie podlaskim

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13e ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz.187, z późn.zm.) informuje, iż od dnia 23.10.2015 r. do dnia 10.11.2015 r. producenci rolni utrzymujący powyżej 50 sztuk świń w gospodarstwach położonych na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: 1) sejneńskim w gminach Giby i Sejny […]

  Czytaj więcej »
 • Rozpoczął się nabór wniosków na Modernizację gospodarstw rolnych

  Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin ten oraz zasady udzielania wsparcia ogłosił 17 września Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR, […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR publikuje listę rankingową w ramach naboru na zalesienie

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła od 15 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach działania „Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów”, które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym czasie złożono w skali kraju 1074 takich wniosków. ARiMR po przeprowadzeniu, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2015 r. […]

  Czytaj więcej »
 • Zaliczki na poczet płatności obszarowych od 16 października

  W celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania umożliwiające wypłatę w 2015 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Będą one wypłacane od 16 października do 30 listopada 2015 r. a otrzymają je rolnicy którzy nie zostali objęci kontrolami na miejscu i do których nie mają zastosowania zmniejszenia, wykluczenia i inne kary administracyjne oraz odliczenia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia […]

  Czytaj więcej »
 • Rozwój usług rolniczych – pierwsze informacje o warunkach uzyskania wsparcia

  Pojawił się projekt rozporządzenia regulującego zasady i warunki otrzymania wsparcia w ramach „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt jest w fazie konsultacji. Kto może uzyskać wsparcie? Pomoc przyznaje się osobie fizycznej, prawnej działającej jako mikroprzedsiębiorstwo lub małe przedsiębiorstwo, która działa na rynku co najmniej 2 lata obrotowe i wykonuje działalność gospodarczą związaną z usługami […]

  Czytaj więcej »
 • Stawki dopłat bezpośrednich za 2015 w projekcie rozporządzenia

  Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawiły się projekty rozporządzeń w sprawie płatności obszarowych za 2015 rok. – jednolita płatność obszarowa – 453,70 PLN/ha – płatność do bydła – 261,37 PLN/sztuka – płatność do krów –  314,28 PLN/sztuka – płatność do owiec – 116,56/sztuka – płatność do kóz – 77,80 PLN/sztuka – płatność do roślin wysokobiałkowych – 422 PLN/ha – płatność do ziemniaków […]

  Czytaj więcej »
 • Stawki tegorocznych dopłat – znamy już kurs euro

  Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września br. oficjalny kurs euro, który może być stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za rok 2015. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro. Maksymalna łączna kwota netto przeznaczona z budżetu UE na płatności bezpośrednie w Polsce w 2015 r. wynosi ok. 3,36 mld euro, czyli po przeliczeniu według ogłoszonego […]

  Czytaj więcej »
 • Zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich 2015

  Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2015. Ministerstwo tłumaczy zapowiedziane zmiany faktem sytuacji finansowej rolników poszkodowanych przez tegoroczną suszę. Proponuje się aby wypłacone były zaliczki na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności związanej do powierzchni roślin wysokobiałkowych oraz płatności związanej do uprawy owoców miękkich. Pozostałe płatności wymagają bardziej skomplikowanego procesu weryfikacji […]

  Czytaj więcej »
 • Modernizacja gospodarstwa rolnych PROW 2014-2020 – ogłoszono termin naboru

  Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross ogłosił 17 września w dzienniku ogólnopolskim i na portalu internetowym ARiMR termin przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy oraz zasady udzielania wsparcia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Tego samego dnia, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, zorganizował przed południem […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór wniosków na „Premie dla młodych rolników”

  16 września 2015 zakończył się nabór na „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Młodzi rolnicy złożyli 3171 wniosków. Liczba ta może ulec zmianie ponieważ dokumenty można było wysłać za pośrednictwem poczty. W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro […]

  Czytaj więcej »
 • Pomoc związana z suszą – dokumenty aplikacyjne

  Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu suszy ponieśli stary w uprawach, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu:   otwórz wniosek otwórz załącznik Stawka pomocy jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy […]

  Czytaj więcej »
 • „Premie dla młodych rolników” – kierujący mogą składać wnioski

  W związku z licznymi postulatami w sprawie zmiany warunków przyznawania premii dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 10 sierpnia br., przed rozpoczęciem naboru wniosków, przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności […]

  Czytaj więcej »
 • „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – nabór wniosków od 1 grudnia

  Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Dokumenty będzie można składać od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. Wnioski o przyznanie pomocy będzie można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc […]

  Czytaj więcej »
 • 16839 otrzyma premię w ramach „Ułatwianie startu młodym rolnikom” z PROW 2007-2013

  Dzięki zwiększeniu o 53,587 mln euro środków na wsparcie młodych rolników w ramach PROW 2007 – 2013, dodatkowe ponad 2,5 tys. osób spośród ubiegających się o taką pomoc wiosną 2014 roku otrzyma stutysięczne premie na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. W ten sposób łączna liczba młodych rolników, którzy mogą otrzymać pomoc w ramach ubiegłorocznego naboru zwiększyła się do 16 839. Otwórz uaktualnioną listę z 1 września 2015 r. […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych