• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018
 • Kolejne nabory w ramach PROW 2014-2020 przed nami

  Jeszcze w marcu 2016 roku możemy spodziewać się naborów w ramach PROW 2014-2020. Zostaną uruchomione: „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarach A, B, C i D oraz poddziałanie „Premie dla młodych rolników”. Dokładny termin startu każdego z powyższych poddziałań będzie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej ARiMR oraz w naszym serwisie.

  Czytaj więcej »
 • Zakończył się nabór wniosków od przetwórców

  ARiMR zarejestrowała ponad 800 wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” należącego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Nabór trwał od 1 grudnia 2015 do 30 grudnia 2015. O dofinansowanie w tym naborze mogły starać się tylko zakłady zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym oraz przedsiębiorstwa wprowadzające do obrotu artykuły spożywcze. Wnioski złożone przez beneficjentów poddane zostaną teraz ocenie […]

  Czytaj więcej »
 • 50 tysięcy na wsparcie dla gospodarstw rolnych położonych na OSN

  Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą mogli składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o wsparcie finansowe inwestycji, które mają na celu ograniczenie przedostawania się do środowiska naturalnego związków azotu pochodzenia rolniczego. Ten rodzaj pomocy należy do poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” i jest finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Termin […]

  Czytaj więcej »
 • Zmniejszenia w dopłatach bezpośrednich

  Pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie redukcji (zmniejszenia) płatności dodatkowej za 2015 rok. Stawka za płatność dodatkową została ustalona w rozporządzeniu z dnia 9 października 2015 roku i wynosiła 171,73 PLN/ha. Ustalono ją na podstawie ilorazu pułapu finansowego wynoszącego 280 424 tyś euro (zgodnie z rozporządzeniem KE w sprawie pułapów budżetowych) oraz 6 931 311,33 ha zgodnie z danymi ARiMR. Agencja Restrukturyzacji […]

  Czytaj więcej »
 • 28 mln euro na pomoc dla sektorów mleka i wieprzowiny

  21 grudnia 2015 r. do konsultacji społecznych oraz uzgodnień międzyresortowych został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych. Projekt umożliwi przyznanie producentom mleka i świń wsparcia finansowego przewidzianego rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 2015/1853 z 15 października 2015 r. ustanawiające tymczasową nadzwyczajną pomoc dla rolników w sektorach hodowlanych. […]

  Czytaj więcej »
 • Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 roku

  Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu […]

  Czytaj więcej »
 • Trwa nabór na wsparcie na przystępowanie do systemów jakości

  Wnioski można składać w dniach od 1 grudnia 2015 r. do 29 stycznia 2016 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Pomoc przyznawana jest rolnikowi aktywnemu zawodowo, który uczestniczy w systemach jakości, wytwarza produkty, przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi oraz spełnia określone warunki.  Aby skorzystać z pomocy należy wytwarzać produkty: a) których nazwy zostały wpisane do rejestru gwarantowanych […]

  Czytaj więcej »
 • Półmetek przyjmowania wniosków na pomoc dla przetwórców

  Od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje  wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Do 11 grudnia do ARiMR wpłynęło 6 takich wniosków, w których przetwórcy ubiegają się o przyznanie dofinansowania w wysokości 12,36 mln zł. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej […]

  Czytaj więcej »
 • Zwiększy się pomoc suszowa

  Nie 648 zł, a 688 zł do hektar otrzymają rolnicy, którzy z powodu suszy ponieśli starty w uprawach drzew i krzewów owocowych i byli ubezpieczeni od wystąpienia klęsk żywiołowych. Więcej pieniędzy otrzymają także rolnicy, którym susza zniszczyła inne uprawy. Dostaną oni 344 zł na hektar, a nie jak wyliczono wcześniej 324 zł/ha. Także rolnicy, którzy nie ubezpieczyli swoich upraw dostaną większe wsparcie: o 20 zł na hektar w przypadku strat w uprawie drzew i krzewów […]

  Czytaj więcej »
 • Zmiana stawki zwrotu podatku akcyzowego

  Rada Ministrów, na dzisiejszym posiedzeniu, zdecydowała o zwiększeniu stawki zwrotu w 2016 r. producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego z 0,95 zł/l do 1,00 zł/l. Podwyższenie stawki umożliwi zwrot w 2016 roku producentom rolnym 86,00 zł na każdy hektar użytków rolnych. Nie ulegają zmianie terminy składania wniosków: od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, […]

  Czytaj więcej »
 • ARiMR rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok

  Jak co roku 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę dopłat bezpośrednich za 2015 rok. Wnioski o płatności obszarowe złożyło 1,35 mln beneficjentów. Na wypłatę przeznaczono 1,49 mld zł. Od 1 grudnia 2015 roku płatności będą realizowane dla tych rolników, którzy ubiegają się o orzynanie wyłącznie: jednolitej płatności obszarowej do 7 ha, płatności redystrybucyjnej, płatności za zazielenianie, płatności do krów, płatności do bydła, płatności […]

  Czytaj więcej »
 • Maksymalne sumy ubezpieczenia na uprawy i zwierzęta w 2016 roku

  Pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. Maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą: 1 ha upraw rolnych zboże 14 000 PLN kukurydza 10 300 PLN rzepak i rzepik 10 550 PLN chmiel 45 500 PLN tytoń 26 100 PLN warzywa gruntowe 182 400 PLN drzewa i krzewy owocowe […]

  Czytaj więcej »
 • Dotacja na przetwórstwo – rozpoczął się nabór dla firm

  Od 1 do 30 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski w ramach poddziałania”Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój”. Jest to pewnego rodzaju kontynuacja pomocy rozdzielanej przez ARiMR w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, które finansowane było  z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, choć są w niej nowe elementy. Pomoc w ramach poddziałania […]

  Czytaj więcej »
 • Zakończono wypłatę zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich 2015

  30 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2015 r. Operacja ta rozpoczęła się 16 października i w tym czasie na konta bankowe 1,073 mln rolników trafiło blisko 2,7 mld zł. Uruchomienie wypłaty zaliczek miało na celu złagodzenia niekorzystnych skutków suszy i było możliwe dzięki działaniom Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaliczki otrzymali rolnicy, którzy nie zostali objęci kontrolami […]

  Czytaj więcej »
 • 60 % wniosków na produkcję mleka w Modernizacji gospodarstw rolnych

  Do 25 listopada złożono ponad 2400 wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego PROW 2014-2020.  Ponieważ wnioski można było składać za pośrednictwem poczty, zapewne część rolników zdecydowała się skorzystać z tej możliwości, zatem ostateczna liczba złożonych wniosków oraz wynikająca z nich kwota będzie znana za kilka dni. Rolnicy ubiegają się o przyznanie 943,82 mln zł wsparcia. Jak informuje ARiMR, 62% wnioskodawców ubiega […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych