Dotacja na rozwój firm

Strona główna/Dotacja na rozwój firm

Dotacja 300 tyś na rozwój firm to wsparcie dla podmiotów będących mikro lub małym przedsiębiorstwem. Siedziba lub oddział firmy musi znajdować się na terenie objętym przez Lokalną Grupę Działania. Podmiot, który ubiega się o przyznanie pomocy w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku do LGD wykonywał łącznie przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje. Biznesplan wnioskodawcy zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne średnioroczne etaty i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.

Przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie w wysokości 300 000 PLN, jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy:

 • koszty ogólne (koszty przygotowania dokumentacji technicznej, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub
  autorskiego),
 • zakup robót budowlanych lub usług,
 • zakup lub rozwoj oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za
  przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
 • najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,
 • zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym materiałów, podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zgodnie z przepisami prawa podmiot nie może w żaden sposób
  odzyskać podatku VAT (wymagana interpretacja z Izby Skarbowej).

Ważne aby koszty ogólne nie przekraczały 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji. Koszty zakupu środków transportu – nie mogą przekraczać 30% pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Zobowiązania wnioskodawcy:

 • Osiągnięcie celu operacji oraz wskaźników jego realizacji,
 • Nieprzenoszenie prawa własności lub posiadania nabytych dóbr, wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych w połączeniu z modernizacją budynków lub budowli, na które została przyznana i wypłacona pomoc, oraz ich wykorzystywania w sposób zgodny z przeznaczeniem i celami operacji, przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej
 • Zapewnienie trwałości operacji, przez okres 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Utworzenie zadeklarowanych w biznesplanie miejsc pracy najpóźniej do dnia złożenia wniosku o płatność końcową oraz ich utrzymanie przez okres min. 3 lat liczonych od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Osiągnięcie co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług do dnia, w którym upłynie rok od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Zachowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji, w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy ustawy o zamówieniach publicznych a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu przekracza wartość 20 tys. zł netto, zgodnie z zasadami określonymi w umowie przyznania pomocy,
 • Niefinansowanie kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy,
 • Prowadzenie oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacja operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych,
 • Dokumentowanie zrealizowania operacji oraz przechowywanie całości dokumentacji związanej z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej,
 • Umożliwienie przeprowadzenia przez upoważnione podmioty audytów i kontroli do czasu kiedy upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej w ramach operacji,
 • Informowanie i rozpowszechnianie informacji o pomocy otrzymanej z EFFROW.