[text-slider]
 • Uproszenia w rejestracji zwierząt

  W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, który ma na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla posiadaczy zwierząt gospodarskich. Projekt ustawy zawiera zmiany wynikające z bieżącej oceny funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546) oraz z postulatów, wniosków i petycji zgłaszanych przez rolników oraz organizacje rolnicze. Projekt ustawy przewiduje […]

  Czytaj więcej »
 • Portal przetargowy w PROW 2014-2020 od marca

  To już pewne. Portal przetargowy, na którym wnioskodawcy / beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 – 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności, zostanie uruchomiony 18 marca. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy / dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania […]

  Czytaj więcej »
 • Dodatkowe przychody a ubezpiecznie w KRUS

  KRUS informuje na swojej stronie internetowej o zmianach w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników. Zmiany dotyczą rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, którzy jednocześnie wykonują umowy agencyjne, umowy zlecenia albo inne umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia lub powołanych do rad nadzorczych. od 31 grudnia 2016 r. zmieniła się kwota przychodu miesięcznego, od której uzależnione jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników […]

  Czytaj więcej »
 • Wzrośnie najniższa emerytura z KRUS

  Od 1 marca 2017 r. projektowane są nowe zasady waloryzacji świadczeń w ZUS i KRUS. Dotychczas świadczenie emerytalno-rentowe zależało od wskaźnika wymiaru emerytury/renty obowiązującego w dacie przyznawania prawa do świadczenia oraz od aktualnej emerytury podstawowej. Podstawowa emerytura/renta rolnicza jest obecnie równa najniższej emeryturze określonej w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z FUS (tj. od 1 marca 2016 r. 882,56 zł), którą ogłasza Prezes ZUS. Planowana od 1 marca 2017 […]

  Czytaj więcej »
 • Młody rolniku pamiętaj o tablicy informacyjnej

  Wszyscy beneficjenci, którzy nie zamieszczają tymczasowego bilbordu dużego formatu, stałej tablicy/bilbordu dużego formatu ani tablicy informacyjnej, mają obowiązek zamieścić plakat z informacjami na temat operacji – minimalny format to A3. Plakat może mieć orientację pionową lub poziomą. Uwaga! A3 to znormalizowany format arkusza o wymiarach 297×420 mm. Plakat beneficjent umieszcza w miejscu łatwo widocznym i dostępnym dla odbiorców. Plakat zawiera nazwę i główny cel operacji […]

  Czytaj więcej »
 • Będą zmiany w dopłatach bezpośrednich od 2017 roku

  W Polsce od 2015 r. stosowane są płatności związane z produkcją w sektorach: bydła, krów, owiec, kóz, roślin wysokobiałkowych, chmielu, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, owoców miękkich, lnu oraz konopi włóknistych. Zgodnie z przepisami unijnymi, ta forma płatności może być stosowana jedynie w sektorach o szczególnym znaczeniu gospodarczym, społecznym lub środowiskowym, które znajdują się w trudnej sytuacji i jedynie w zakresie niezbędnym do utrzymania produkcji na poziomie z lat […]

  Czytaj więcej »
 • Zmienia się termin kontroli dywersyfikacji upraw

  Termin kontroli dywersyfikacji upraw w ramach zazielenienia w kampanii 2016 r. został przesunięty na okres od 1 czerwca do 31 lipca br. W trakcie kontroli dywersyfikacji upraw Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa weryfikuje czy w tym czasie rośliny są  uprawiane i zajmują określony odsetek powierzchni gruntów ornych. Kontrola przeprowadzana jest zarówno na podstawie obecności uprawy, jak i na podstawie jej pozostałości znajdujących się na polu po zbiorze. Dotychczas termin takich […]

  Czytaj więcej »
 • Wnioskujesz o dopłaty do gruntów z ANR? Przeczytaj

  Bardzo ważna informacja dla osób, które będą wnioskować o płatności obszarowe do gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (należących do Agencji Nieruchomości Rolnej). Rolnik zobowiązany jest dostarczyć do 31 sierpnia 2016 roku do Kierownika Biura Powiatowego oświadczenie, w którym wskazuje tytuł prawny na działki dzierżawione od ANR. Oświadczenie jest dostępne na stronie internetowej ARiMR.   źródło: ARiMR

  Czytaj więcej »
 • Wszystko u punktach w „Modernizacji gospodarstw rolnych” – obszar D

  Od 31 marca do 29 kwietnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Jednym z obszarów gdzie będzie można wnioskować o pomoc związaną z zakupem maszyn i urządzeń rolniczych jest racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie […]

  Czytaj więcej »
 • Komunikat w sprawie ubezpieczeń rolnych

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu zmiany programu pomocowego w zakresie dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich – dokumenty przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest podstawowym celem nowelizowanej ustawy. Osiągnięcie tego celu […]

  Czytaj więcej »
 • Planowane wydłużenie terminu na uzupełnienia we wnioskach na modernizację

  Pojawił się projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zmiany dotyczą naboru przeprowadzanego w 2015 i polegają na wydłużeniu terminu na uzupełnienie braków we wnioskach do 29 kwietnia 2016 roku. W tym dniu zakończy się kolejny nabór ogłoszony w tym roku. Nabór, […]

  Czytaj więcej »
 • Zgłaszanie przemieszczeń trzody chlewnej – zmiany przepisów

  Od 25 lutego 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej. Zgodnie z nimi: Każdy rolnik zamierzający hodować świnie, nawet jedną sztukę na własne potrzeby, musi zarejestrować siedzibę stada. W przypadku przemieszczenia świni, dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) musi zgłosić to zdarzenie w ciągu 30 dni od jego zaistnienia, do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad. Zarejestrowanie siedziby […]

  Czytaj więcej »
 • Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2016 roku

  Uchwałą nr 13 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 3 grudnia 2015 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu. Osoby objęte wymienionym ubezpieczeniem na wniosek w ograniczonym zakresie opłacają 1/3 pełnej składki, tj. 14 zł. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe (stanowiąca 10% emerytury podstawowej obowiązującej w ostatnim miesiącu […]

  Czytaj więcej »
 • Maksymalne sumy ubezpieczenia na uprawy i zwierzęta w 2016 roku

  Pojawiło się rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2016 r. Maksymalne sumy ubezpieczenia wynoszą: 1 ha upraw rolnych zboże 14 000 PLN kukurydza 10 300 PLN rzepak i rzepik 10 550 PLN chmiel 45 500 PLN tytoń 26 100 PLN warzywa gruntowe 182 400 PLN drzewa i krzewy owocowe […]

  Czytaj więcej »

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych