[text-slider]

Punkty w modernizacji gospodarstw rolnych

Od 19 lutego  do 20 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 

Obszar D w modernizacji

 

Jednym z obszarów gdzie będzie można wnioskować o pomoc związaną z zakupem maszyn i urządzeń rolniczych jest racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu gdzie maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, lub budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach- max. wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

 

Za co dostanę punkty?

 

1. Jeśli operacja obejmuje wyłącznie budowę lub modernizację budynków inwentarskich lub magazynu paszowego otrzymamy 5 pkt.

2. Jeśli koszty budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub magazynu paszowego obejmują co najmniej 50 % kosztów kwalifikowalnych otrzymamy 3 pkt.

3. Za zwiększenie skali produkcji, której realizacja wpłynie również na zwiększenie uczestnictwa w rynku otrzymamy 1 pkt.

4. Za zmianę profilu produkcji, której realizacja wpłynie również na zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie otrzymamy 1 pkt.

5. Za uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości produkcji otrzymamy 2 pkt.

6. Za uczestnictwo w rolnictwie ekologicznym otrzymamy 4 pkt.

7. Jeśli wnioskodawca w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończył 40 lat otrzyma 3 pkt.

8. Za inwestycje służące ochronie środowiska i zapobieganiu zmian klimatu otrzymamy maksymalnie 5 pkt.

 

Dodatkowe punkty w poszczególnych województwach:

 

dolnośląskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy powiększenia powierzchni sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat, przyznaje się 1 punkt,

kujawsko-pomorskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla świń, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

lubuskie – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników,

łódzkie – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów,

małopolskie – przyznaje się dodatkowy 1 punkt, jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla trawożernych zwierząt gospodarskich,

mazowieckie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego programem, przyznaje się 1 punkt,

opolskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest beneficjentem działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007–2013 lub operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego programem, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,

podkarpackie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:

– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja ma na celu rozszerzenie produkcji gospodarstwa o profil zielarstwo lub pszczelarstwo, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla bydła, owiec lub kóz, przyznaje się 1 punkt,

podlaskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja jest realizowana w gospodarstwie położonym na obszarze, na którym są podejmowane środki w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, przyznaje się 1 punkt,

pomorskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt,

 świętokrzyskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy zawarł umowę na dostawę produktów, których dotyczy operacja, zawartą na okres co najmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, z podmiotami mającymi miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze tego województwa, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,

warmińsko-mazurskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja dotyczy budowy lub modernizacji budynków inwentarskich dla owiec, kóz lub koni, przyznaje się 1 punkt,

zachodniopomorskie – przyznaje się dodatkowe punkty w następujący sposób:
– jeżeli operacja dotyczy budowy obiektów służących do przechowywania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przyznaje się 1 punkt,
– jeżeli operacja jest realizowana wspólnie przez co najmniej 2 rolników, przyznaje się 1 punkt.

Opublikowane przez:

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych