• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Zwiększenie środków na Scalanie gruntów

Całkowity budżet środków publicznych na realizację operacji typu Scalanie gruntów został podwojony do kwoty ponad 1,2 mld zł.

Celem realizacji tego typu operacji jest poprawa wyników ekonomicznych gospodarstw oraz ich restrukturyzacja i modernizacja. Scalenia gruntów ułatwia prowadzenie produkcji rolnej i ograniczenie kosztów ponoszonych w gospodarstwie, otwiera też drogę do wprowadzenia nowoczesnych technologii. Pomaga w racjonalnym wykorzystaniu zasobów ziemi uprawnej poprzez dostosowanie rozłogu gruntów i istniejącej infrastruktury do potrzeb gospodarstw.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy na ten typ operacji odbyły się w Samorządach Województw w pierwszej połowie 2016 roku. Informacje o terminach i zasadach udzielania takiego wsparcia można było uzyskać na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

Beneficjentem działania jest starosta jako organ przeprowadzający i wykonujący postępowanie scaleniowe oraz zagospodarowanie poscaleniowe.

Pomoc w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowalnych można było otrzymać na wykonanie prac scaleniowych, na zagospodarowanie poscaleniowe oraz na koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

W województwach dolnośląskim, lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym maksymalnie wynosi 800 euro, natomiast dla prac poscaleniowych 2000 euro.

W pozostałych województwach wysokość pomocy udzielanej na 1 ha gruntów objętych postępowaniem scaleniowym maksymalnie wynosi 650 euro i 1900 euro na wykonanie prac poscaleniowych.

W ramach przeprowadzonych naborów złożono 95 wniosków o przyznanie pomocy na łączną kwotę ponad 500 mln zł. Są to pieniądze z budżetu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Największe potrzeby w zakresie wykonania prac scaleniowych są w województwie lubelskim, podkarpackim oraz śląskim gdzie złożono odpowiednio 15, 14 i 12 wniosków o przyznanie pomocy.

Do końca 2017 roku zawarto 72 umowy na kwotę ponad 367 mln zł co daje 48 proc. wykorzystania dostępnego limitu środków. Operacje typu scalanie gruntów są inwestycjami długotrwałymi i z tego względu nie złożono dotąd żadnego wniosku o płatność.

W związku ze zwiększoną alokacją środków na realizację tego typu operacji Samorządy Województw planują ogłoszenie kolejnych naborów. Niezbędne informacje o planowanych terminach uruchomienia naborów zostaną upublicznione na stronach internetowych poszczególnych Samorządów Województw oraz w siedzibach urzędów.

 

źródło: ARiMR

Podobne wpisy

Kolejne nabory z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku
- W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju...
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w PROW 2014-2020
Na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" przeznaczono 1,4 mld zł ze środków Europejskiego...
Więcej czasu na wypłatę pomocy w ramach kilku działań objętych PROW 2007-2013
Beneficjenci sześciu działań inwestycyjnych finansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na...
ARiMR przekazała realizację części działań z PROW 2014 – 2020 samorządom województw i Agencji Rynku Rolnego
Realizacją 5 działań z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w imieniu Agencji...

Opublikowane przez:

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych