• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
  • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
  • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
  • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Nabór wniosków dla przekazujących gospodarstwo

Od 25 września do 24 października 2017 r. ARiMR przyjmować będzie wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 6.5 „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi”.

Pomoc może być przyznana osobie fizycznej, która spełnia następujące warunki:

  • jest wpisana do ewidencji producentów;
  • jest pełnoletnia;
  • uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw;
  • przekaże w sposób trwały gospodarstwo rolne innemu rolnikowi, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą na własny rachunek działalność rolniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • nie będzie prowadziła działalności rolniczej przez co najmniej 5 lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa rolnego;
  • po przekazaniu gospodarstwa rolnego nie będzie podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Jaka kwota pomocy?

Wysokość pomocy to iloczyn 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw, przyznanych w roku, w którym rolnik przystąpił do systemu dla małych gospodarstw i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od roku, w którym rolnik trwale przekaże gospodarstwo rolne, do dnia 31 grudnia 2020 r. Wsparcie wypłacane jest jednorazowo. Oznacza to, że rolnik który przekaże gospodarstwo w 2017 roku otrzyma płatności w wysokości 4-krotności 120 proc. rocznej stawki płatności dla małych gospodarstw ustalonej w roku przystąpienia do systemu dla małych gospodarstw. Ponieważ maksymalna roczna stawka płatności dla małych gospodarstw ustalona w PROW 2014-2020 wynosi 1250 Euro, to maksymalna stawka przyjęta do wyliczenia płatności dla rolników przekazujących gospodarstwa wynosi 1500 euro (1250 euro x120 proc.). Oznacza to, że rolnik, który przekaże gospodarstwo w 2017 roku może otrzymać równowartość 6 tys. euro.

Gdzie składamy wnioski?

Wnioski składamy w Biurach Powiatowych ARiMR lub nadajemy w placówkach Poczty Polskiej.

źródło: ARiMR

Podobne wpisy

Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa
Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Wyniki naboru dla przekazujących gospodarstwa
ARiMR udostępniła listy rankingowe określające wyniki naboru dla przekazujących gospodarstwa. Nabór...
Płatności dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo – wstępne warunki i zasady
Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty...
Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej od 13 marca 2017
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. rozpocznie się nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej...

Opublikowane przez:

Mateusz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych