• Trwają nabory na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz na rozwój firm
 • Wkrótce nabór na "Premie dla młodych rolników"
 • Wkrótce nabór na "Restrukturyzację małych gospodarstw"
 • Nabór na Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" - czerwiec 2018

Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020

W I kwartale 2017 roku przewidziany jest nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie w wysokości 60 000 PLN. Poniżej przedstawiamy warunki uzyskania pomocy.

Kto może otrzymać pomoc?

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

◦gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub

◦nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

• o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;

• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

 

Forma i wysokość pomocy:

Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Przeznaczenie pomocy: 

Premia przyznawana jest na operację:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
◦ do co najmniej 10 tys. euro,
◦ co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
• w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
• inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

 

Kolejność przysługiwania pomocy: 

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,

• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,

• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);

d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);

f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

 

Decyzja o przyznaniu pomocy:

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Podobne wpisy

Wsparcie dla rolników przekazujących swoje gospodarstwa
Od 12 września do 11 października 2016 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach poddziałania...
Kolejne nabory z PROW 2014-2020 jeszcze w tym roku
- W tym roku planujemy ogłosić terminy naboru wniosków dla kolejnych 8 działań Programu Rozwoju...
50 tysięcy na wsparcie dla gospodarstw rolnych położonych na OSN
Od 10 lutego do 10 marca 2016 r. rolnicy, których gospodarstwa położone są na obszarach OSN, będą...
Nowe zasady składania wniosków o dopłaty
Od bieżącego roku wniosek o dopłaty bezpośrednie złożymy przez internet. W 2018 roku uległy zmianie...

Opublikowane przez:

Mateusz

2 komentarze

 1. Mateusz -  Wrzesień 10, 2017 - 13:23 pm

  Kiedy oglaszą wyniki kto dostanie te 60 tysiecy ???

  Odpowiedz
  • Erndst -  Wrzesień 20, 2017 - 17:59 pm

   Ponawiam pytanie Mateusza.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych