[text-slider]

Restrukturyzacja małych gospodarstw w PROW 2014-2020

W I kwartale 2017 roku przewidziany jest nabór na Restrukturyzację małych gospodarstw. Jest to wsparcie w wysokości 60 000 PLN. Poniżej przedstawiamy warunki uzyskania pomocy.

Kto może otrzymać pomoc?

Premia może zostać przyznana rolnikowi albo małżonkowi rolnika, który m.in.:

• jest posiadaczem samoistnym lub zależnym:

◦gospodarstwa rolnego, co najmniej 1 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami lub

◦nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,

• o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro;

• prowadzi w celach zarobkowych, osobiście i na własny rachunek działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, z wyłączeniem chowu i hodowli ryb;

• jest pełnoletni w dniu złożenia wniosku;

• podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej;

• przedłożył biznesplan i zobowiązał się do jego realizacji w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy.

 

Forma i wysokość pomocy:

Premia w wysokości 60 tysięcy zł (jednak nie więcej niż równowartość 15 tys. euro), płatna w II transzach:
• I rata – 80% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 48 000 złotych (wniosek o płatność I raty składany w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
• II rata – 20% całkowitej wartości pomocy, ale nie więcej niż 12 000 złotych (wniosek o płatność II raty składany po realizacji biznesplanu, jednak nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy).
Pomoc przyznaje się na dane gospodarstwo tylko raz. W przypadku małżonków premię przyznaje się wyłącznie jednemu z nich, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, niezależnie od tego czy posiadają wspólne czy odrębne gospodarstwa rolne.

 

Przeznaczenie pomocy: 

Premia przyznawana jest na operację:
• obejmującą restrukturyzację gospodarstwa w zakresie produkcji żywnościowych lub nieżywnościowych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie;
• która ma na celu poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstwa oraz doprowadzi do wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa
◦ do co najmniej 10 tys. euro,
◦ co najmniej o 20 % w stosunku do wielkości wyjściowej;
• w szczególności w wyniku zmiany rodzaju prowadzonej produkcji rolnej.

Premia w całości musi zostać przeznaczona na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, przy czym inwestycje w środki trwałe muszą stanowić wartość równą co najmniej 80% kwoty pomocy.
Inwestycje w środki trwałe:
• mogą dotyczyć wyłącznie nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia;
• w przypadku inwestycji budowlanej, może być uwzględniona wyłącznie inwestycja, która będzie położona na gruntach stanowiących własność wnioskodawcy lub beneficjenta, lub która stanowi przedmiot użytkowania wieczystego lub przedmiot dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego;
• inwestycji w środki trwałe nie finansuje się z innych środków publicznych.
Pomoc nie może zostać przeznaczona na:
• prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne,
• prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej (hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych).

 

Kolejność przysługiwania pomocy: 

Zależy od sumy punktów przyznawanych wg następujących kryteriów wyboru:

a) docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa:

• powyżej 20 tys. euro – 5 punktów,

• 16 tys. – 20 tys. euro – 3 punkty,

• 12 tys. – 16 tys. euro – 1 punkt;

b) kwalifikacje zawodowe (od 1 do 5 pkt);

c) rodzaj planowanej produkcji (od 2 do 4 pkt);

d) kompleksowość biznesplanu (od 0,5 do 3 pkt);

e) wpływ na realizację celów przekrojowych (od 0,5 do 5 pkt);

f) wiek wnioskodawcy – jeżeli w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie ma więcej niż 40 lat – 3 punkty.

Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 10 punktów.

 

Decyzja o przyznaniu pomocy:

Wydawana z zastrzeżeniem dopełnienia przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, następujących warunków:

• rozpoczęcia realizacji biznesplanu;

• rozpoczęcia prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji biznesplanu, chyba że beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów – o ile warunek ten nie był spełniony w dniu wydania decyzji o przyznaniu pomocy;

• złożenia wniosku o płatność pierwszej raty pomocy.

Opublikowane przez:

Mateusz

2 komentarze

 1. Mateusz -  Wrzesień 10, 2017 - 13:23 pm

  Kiedy oglaszą wyniki kto dostanie te 60 tysiecy ???

  Odpowiedz
  • Erndst -  Wrzesień 20, 2017 - 17:59 pm

   Ponawiam pytanie Mateusza.

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone (wymagane):

Back to Top

erwis o Funduszach Unijnych